۲۴ فروردین ۱۳۸۸


راهپیمایی کارگران لوله سازی اهواز

دوشنبه ، 24 فروردين 1388 ،

کارگران اخراجی لوله سازی اهواز اقدام به راهپیمایی در سطح این شهر نموده اند.
صبح روز جاری تعداد 300 تن از کارگران لوله سازی اهواز اقدام به راهپیمایی در سطح شهر، حد فاصل درب کارخانه تا استانداری اهواز نموده اند.
این راهپیمایی که توام با سر دادن شعارهای صنفی همچون "معیشت و زندگی حق مسلم ماست" می باشد. تا زمان تهیه این گزارش همچنان ادامه دارد.
کارگران اخراجی لوله سازی اهواز که بالغ بر دو هزار تن اعلام شده اند خواست خود را بازگشت به کار و تامین امنیت شعلی و حقوقی خود اعلام نمودند.
کارگران معترض، از 15 فروردین ماه به صورت روزمره با پربایی تجمع و تحصن اعتراض خود را اعلام و پایان آن را مشروط به تامین حقوق و امنیت خود نموده اند. تاکنون هیچ مسئولی، پاسخگوی مطالبات این کارگران نشده است