۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان
 درافشاء نظریات آمریکائی پسند و ضد ملی حزب رویزیونیستی توده ایران و سردرگمی اپوزیسیون سیاسی ایران

توافقنامه ننگین لوزان و اپوزیسیون سیاسی ایران

توافقنامه هسته ای لوزان میان ایران و ممالک امپریالیستی 5+1، سازمانهای سیاسی ایران را مجبور کرد که در این عرصه به اتخاذ موضع بپردازند. وقتی شما به این نظریات گسترده برخورد می کنید و آنها را مورد بررسی قرار می دهید، متوجه می شوید که پاره ای از آنها ملقمه ای از دو پهلو گو...ئی، آشفته فکری، سردرگمی، چپنمائی انقلابی، خیانت به منافع ملی و تبدیل شدن به سخنگویان امپریالیسم و صهیونیسم، بی دورنمائی، بی خبری، پرگوئی، آسمان و ریسمان بهم بافتن، بی سر و ته سخن گفتن، اپورتونیستم و... به هم بافته اند و چیز دیگری که موجب احترام شما به این اپوزیسیون قابل ترحم شود در عریضه های بی سر و ته شان نمی یابید. در این پرگوئی ها رهنمودی برای مردم ایران نیست. کسانی هستند در میان این اپوزیسیون که همدست امپریالیسم و صهیونیسم اند و می دانند که چه می خواهند و چه می کنند و لذا از تحقق سیاست امپریالیسم و صهیونیسم در مورد تعطیل دستآوردهای ایران مسرورند، ولی سازمانهای اپوزیسیون ایران در مجموع خویش نوکر بیگانگان نیستند، ولی اغلب آنها توانائی نظری، دوراندیشی سیاسی، ستون فقرات سیاسی لازم را برای اتخاذ موضع و شناخت مسایل ندارند و یا اینکه "شغل اپوزیسیون" برای آنها برای پر کردن زمانهای تنهائی آنهاست، و جدی نیستند و اراده کسب قدرت سیاسی در ایران و رهبری یک کشور 75 میلیونی را ندارند و به آن فکر نمی کنند.......با باز کردن لینک کل مطلب را بخوانید!مطالعه این سند را به همه دوستان و رفقا وتمامی مدافعان آزادی واستقلال توصیه میکنیم.
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Viegehnameh%20Toufan.pdf